FDP Home Page / FDP Forum / FAQ's

Guitar Fool's photos: Warmouth Tele Plus

:

Warmouth Vintage White body, 1995 Fender Tele neck....